New Law on LLC and ALC – amending the Charter

New Law on LLC and ALC – amending the Charter

On June 17, 2018, the Law of Ukraine “On Limited and Additional Liability Companies” dated as of February 06, 2018 (hereinafter referred to as the Law) came into force. Eventually, one of the most popular forms of business doing in Ukraine – LLC, has received a separate legislative regulation. The law contains a number of significant innovations, and its adoption requires companies to bring their charters in line with new requirements.

In particular, Paragraph 3 of the Final and Transitional Provisions indicates that during the year from the effective date of this Law, the provisions of the charters of a Limited Liability Company, an Additional Liability Company, which do not comply with this Law, shall be applied insofar as one does not conflict with the current legislation at the effective date of this Law. In other words, after the expiry of one year such provisions will lose their force and the content of the relevant charters will become contrary to the requirements of the law.

Therefore, it is worth paying attention to the Law, which indicates what provisions shall contain the charter of LLC or ALC. Paragraph 5 of Article 11 of the Law states that the following must be indicated in the company’s charter:

  1. full and abbreviated (if available) name of the company;
  2. governing bodies of the company, their competence, the procedure for their decision making;
  3. the order of entry and resignation.

We would like to draw your attention to the fact that previously there was no requirement that the charters should contain provisions regulating the order of entry or exit. If at the moment one of the above provisions is not indicated in your charter, the corresponding changes must be made until June 17, 2019.

Also, Paragraph 6 of Article 11 of the Law establishes that the company’s charter may contain other information that does not contradict the law. Such information may include provisions relating to: the extension of time for debt repayment in connection with the delay in making a contribution (Art. 15); the procedure for increasing the share capital by means of additional contributions (Art. 18); alienation of a share in the authorized capital of a company to other company participants or third parties (Art. 21); payments and restrictions on payment of dividends to the company participants (Arts. 26, 27); audit of the company’s financial statements at the request of the participants (art. 41); etc.

In addition, there may be other provisions in your charter that contradict the requirements of the new legislation, as the Law contains a number of significant innovations, for example, on the procedure for exercising the preemptive right of company participants to acquire a share (part of a share) of another company participant that is sold to a third party (art. 20), on regulation of the resignation from company’s membership (Article 24) or on the procedure for paying dividends to the company’s participants (Article 26).

By June 17, 2019 LLC and ALC are excused from paying the administrative fee for registering changes to the company’s charter in connection with bringing it into line with this Law.

Therefore, we recommend you to contact Business Assistance Law Firm right now for legal expertise of your charter, bringing it in line with the requirements of the new legislation, as well as legal improvement of its content so that your interests and the interests of your business are protected to the greatest possible extent.

Новий Закон про ТОВ та ТДВ – внесення змін в статут

Новий Закон про ТОВ та ТДВ – внесення змін в статут

17 червня 2018 року набув чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 (далі – Закон). Врешті окреме законодавче регулювання отримала одна з найпопулярніших форм існування бізнесу в Україні – ТОВ. Закон містить ряд значних новацій, а його прийняття вимагає від товариств приведення своїх статутів у відповідність до нових вимог.

Зокрема, ч.3 Прикінцевих та Перехідних положень вказує, що протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Тобто, після спливу одного року, такі положення втрачають свою чинність, а зміст відповідних статутів суперечитиме вимогам законодавства.

Тому, варто звернути увагу на те, які положення, відповідно до нового Закону, має містити статут ТОВ чи ТДВ. У ч.5 ст.11 Закону сказано про те, що у статуті товариства обов’язково зазначаються відомості про:

  1. повне та скорочене (за наявності) найменування товариства;
  2. органи управління товариством, їх компетенцію, порядок прийняття ними рішень;
  3. порядок вступу до товариства та виходу з нього.

Звертаємо вашу увагу, що раніше вимога про наявність у статуті положень, що регулюють порядок вступу чи виходу була відсутня. Якщо на даний момент  у вашому статуті не врегульоване одне з вказаних вище положень, до нього обов’язково повинні бути внесені відповідні зміни до 17 червня 2019 року.

Також ч.6 ст. 11 Закону встановлено, що статут товариства може містити інші відомості, що не суперечать закону. Такими відомостями можуть бути положення що стосуються: надання додаткового строку для погашення заборгованості у зв’язку з простроченням внесення вкладу (ст. 15); порядку збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів (ст. 18); відчуження частки у статутному капіталі товариства іншим учасникам товариства або третім особам (ст. 21); виплати та обмеження виплати дивідендів учасникам товариства (ст.ст. 26, 27); проведення аудиту фінансової звітності товариства на вимогу учасників (ст. 41); тощо.

Крім того, у вашому Статуті на даний момент можуть бути й інші положення, які суперечитимуть вимогам нового законодавства, адже Закон містить ряд значних новел, наприклад, щодо порядку реалізації переважного права учасників товариства на придбання частки (частини частки) іншого учасника товариства, що продається третій особі (ст.20), регулювання виходу учасника з товариства (ст.24) чи порядку виплати дивідендів учасникам товариства (ст. 26).

До 17 червня 2019 року ТОВ і ТДВ звільняються від сплати адміністративного збору за реєстрацію змін до статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

Тому рекомендуємо вам саме зараз звернутися до ЮК «Бізнес-Асістанс» для здійснення правової експертизи вашого статуту, приведення його у відповідність з вимогами нового законодавства, а також юридичного удосконалення його змісту, аби ваші інтереси та інтереси вашого бізнесу були максимально захищені.

Новый Закон об ООО и ОДО - внесение изменений в устав

Новый Закон об ООО и ОДО - внесение изменений в устав

17 июня 2018 вступил в силу Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 06.02.2018 (далее – Закон). В конечном итоге отдельное законодательное регулирование получила одна из самых популярных форм существования бизнеса в Украине – ООО. Закон содержит ряд значительных новаций, а его принятие требует от обществ приведения своих уставов в соответствие с новыми требованиями.

В частности, ч.3 Заключительных и Переходных положений указывает, что в течение года со дня вступления в силу настоящего Закона положения устава общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, не соответствующие настоящему Закону, действуют в части, соответствующей законодательству по состоянию на день вступления силу настоящего Закона. То есть, по истечении одного года, такие положения теряют свою силу, а содержание соответствующих уставов противоречит требованиям законодательства.

Поэтому, стоит обратить внимание на то, какие положения, в соответствии с новым Законом, должен содержать устав ООО или ОДО. В ч.5 ст.11 Закона сказано о том, что в уставе общества обязательно указываются такие сведения:

  1. полное и сокращенное (при наличии) наименование общества;
  2. органы управления обществом, их компетенция, порядок принятия ими решений;
  3. порядок вступления и выхода из него.

Обращаем ваше внимание, что ранее требование о наличии в уставе положений, регулирующих порядок вступления или выхода, отсутствовало. Если на данный момент в вашем уставе не урегулировано одно из указанных выше положений, к нему обязательно должны быть внесены соответствующие изменения до 17 июня 2019 года.

Также ч.6 ст. 11 Закона установлено, что устав общества может содержать другие сведения, не противоречащие закону. Такими сведениями могут быть положения касающиеся: предоставление дополнительного срока для погашения задолженности в связи с просрочкой внесения вклада (ст. 15); порядок увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов (ст. 18); отчуждение доли в уставном капитале общества другим участникам общества или третьим лицам (ст. 21); выплаты и ограничения выплаты дивидендов участникам общества (ст.ст. 26, 27) проведение аудита финансовой отчетности общества по требованию участников (ст. 41); тому подобное.

Кроме того, в вашем уставе сейчас могут быть и другие положения, противоречащие требованиям нового законодательства, ведь закон содержит ряд значительных новелл, например, о порядке реализации преимущественного права участников общества на приобретение доли (части доли) другого участника общества, которое продается третьему лицу (ст.20), о регулировании выхода участника из общества (ст.24) или о порядке выплаты дивидендов участникам общества (ст. 26).

К 17 июня 2019 ООО и ОДО освобождаются от уплаты административного сбора за регистрацию изменений в устав общества в связи с приведением его в соответствие с настоящим Законом.

Поэтому рекомендуем вам именно сейчас обратиться в ЮК «Бизнес-Ассистанс» для осуществления правовой экспертизы вашего устава, приведение его в соответствие с требованиями нового законодательства, а также юридического совершенствования его содержания, чтобы ваши интересы и интересы вашего бизнеса были максимально защищены.